O projekcie

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego  realizuje zadania z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
W ramach tego zadania osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z darmowych porad specjalistów (prawnika, mediatora, psychologa, osoby pierwszego kontaktu) oraz darmowej pomocy materialnej.
 
Zakres świadczonej pomocy:
1) Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu  językiem polskim, do
    czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;
3) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;  
4) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
5) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw zakresie w którym lek nie podlega refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w
    tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na
    zdrowiu, wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym  nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z
    dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki  zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015, poz.581, z późn. zm.),  chyba że otrzymanie tych
    świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;
6) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych w tym w ramach indywidualnego nauczania a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego 
    lub obowiązku nauki ( Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
7) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
8) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
9) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych  i opłat za energię ciepną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i
    płynnych  za lokal mieszkalny lub dom  jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób  stale zamieszkujących  w tym
    lokalu lub domu;
10) Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych
    w pkt 1–9;
11) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
12) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
13) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
14) finansowanie kosztów wyjazdu:

a. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę;
b. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje – podczas którego udzielana będzie pomoc, o której owa w pkt 4.

 

W celu uzyskania pomocy należy:
•    umówić się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Tarnowie lub w Nowym Sączu;
•    uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu przestępstwem lub osobie najbliższej;
•    dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych przez osobę pierwszego kontaktu.


Zapewniamy fachową pomoc oraz dyskrecję !

Poniżej przedstawiamy adresy, nr telefonów oraz dyżury specjalistów w poszczególnych miejscach udzielania pomocy.

 

Dyżur specjalistów: w siedzibie głównej w Tarnowie, ul. Krakowska 13/10

Koordynator – dyżur

Poniedziałek – Piątek od godz. 8:00 do 16:00

Osoby pierwszego kontaktu – dyżur osobisty

Poniedziałek: od godz. 9:00 do 16:00

Wtorek: od godz. 9:00 do 16:00

Środa: od 13:00 do 20:00

Czwartek: od 10:00 do 17:00

Piątek: od godz. 9:00 do 16:00

Tel. 519-820-707

Osoba pierwszego kontaktu – dyżur telefoniczny

Poniedziałek - Piątek od godz.8:00 do 18:00

Sobota: od 9:00 do 13:00

Tel. 513-066-341

Psycholog

Wtorek: od godz. 9:30 do 13:30

Czwartek: od godz. 13:00 do 17:00

Sobota: I i IV sobota miesiąca, w godz. 8:00 do 12:00

Prawnik

Poniedziałek: od godz. 9:00 do 13:00

Środa: od godz. 16:00 do 20:00

Piątek: od 12:00 do 16:00

Sobota: II, III i V sobota miesiąca, w godz. 9:00 do 13:00


Dyżur specjalistów w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 17 a

Osoba pierwszego kontaktu – dyżur osobisty

Poniedziałek: od 9:00 do 16:00

Wtorek: od godz. 9:00 do 16:00

Środa: od 13:00 do 20:00

Czwartek: od 9:00 do 16:00

Piątek: od 9:00 do 16:00

Sobota: od 9:00 do 13:00

Tel. 513-074-413

Osoba pierwszego kontaktu – dyżur telefoniczny

Poniedziałek - Piątek od godz.8:00 do 18:00

Tel. 513-066-341

Psycholog

Poniedziałek, Wtorek: od 15:30 do 18:30

Sobota II, IV sobota miesiąca, w godz. 8:00 do 11:00

Prawnik

Środa: od 16:00 do 20:00

Czwartek: od 16:00 do 18:00

Sobota: II, III sobota miesiąca, w godz. od 8:00 do 12:00

minis

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej


 

Logo nowe